Česká asociace fotbalových hráčů

Česká asociace fotbalových hráčů
Více o FIFPro Hledáme angažmá

MANUÁL ČAFH K ZIMNÍMU PŘESTUPOVÉMU OBDOBÍ

V souvislosti se zimním obdobím přestupů jsme připravili pro hráče souhrn nejdůležitějších informací. Jedná se jen o stručný přehled, v případě potřeby se na nás neváhejte kdykoliv obrátit, jsme Vám plně k dispozici.

PŘESTUP

Termíny přestupního období

 • Ligoví profesionální hráči – od 26. 1. 2019 do 22. 2. 2019
 • Standartní profesionální hráči a amatérští hráči – od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019

Volný hráč jsem, pokud

 • mi skončila profesionální smlouva uplynutím doby, na kterou byla sjednána.
 • jsem podepsal ukončení profesionální smlouvy.

Profesionální hráči s platnou profesionální smlouvou přestupují vždy se souhlasem mateřského klubu za sjednané odstupné.

Amatérští hráči přestupují v zimním období se souhlasem mateřského klubu, nový klub za ně platí sjednané odstupné. Tabulkové hodnoty jsou relevantní pouze v období od 1. do 20. 6., kdy se přestupuje v režimu amatérů bez souhlasu mateřského klubu.

Přestup hráče do zahraničního klubu se řídí kromě předpisů FIFA předpisy platnými v zemi, kde má sídlo zahraniční klub, v němž má hráč po provedení přestupu působit. To platí i obráceně v případě přestupu zahraničního hráče do ČR. V případě přestupu do německých soutěží neváhejte kontaktovat DFB, se kterou úzce spolupracujeme.

Hráč může během jednoho soutěžního ročníku absolvovat 2 přestupy/hostování. Pokud jsem v probíhající sezóně již nastoupil k zápasu za dva rozdílné kluby, nemohu nastoupit do soutěžního zápasu za třetí klub.

Přestup hráče do zahraničního klubu a přestup zahraničního hráče do členského klubu je přípustný, pouze dovršil-li hráč 18 let. Výjimky jsou stanoveny v případě, že:

 • se rodiče hráče z důvodů nesouvisejících s fotbalem přestěhují do země, v níž se nachází klub, v němž bude hráč působit, anebo
 • hráč bydlí nejdále 50 km od hranice země, v níž žije, a klub, v němž bude působit, se nachází také nejdále 50 km od této hranice, s tím, že maximální vzdálenost mezi bydlištěm hráče a sídlem klubu je 100 km, hráč bude nadále bydlet ve svém bydlišti a s přestupem vyjádří svůj výslovný souhlas FAČR, jakož i příslušná zahraniční asociace.

To neplatí v případě, že k přestupu dochází v rámci území Evropské unie nebo Evropského ekonomického prostoru, věk přestupujícího hráče je mezi 16 a 18 lety a klub, do kterého hráč přestupuje, splní všechny následující povinnosti:

a)       poskytne hráči příslušné fotbalové vzdělávání anebo trénink na úrovni nejvyšších národních standardů;

b)      zajistí hráči akademické anebo školní anebo odborné vzdělávání anebo výcvik, který hráči umožní rozvoj jiné než fotbalové kariéry pro případ, že nebude hrát fotbal profesionálně;

c)       provede všechna opatření nezbytná k tomu, aby byla hráči poskytnuta co nejlepší péče, zejména optimální životní podmínky u hostitelské rodiny nebo v ubytovacím zařízení klubu a určení mentora v rámci klubu;

d)       při registraci hráče poskytne asociaci, jejímž je členem, doklady o splnění povinností podle písmen a) až c).

HOSTOVÁNÍ

Hostování je možné pouze v režimu profesionálních hráčů. U amatérského hráče, který mění klub, se jedná vždy o přestup!

Hostování profesionálních hráčů nesmí přesáhnout dobu účinnosti profesionálních smlouvy uzavřené mezi hráčem a mateřským klubem, a to ani v případě prodloužení hostování.

Hostování ligového profesionálního hráče a standardního profesionálního hráče, který má po provedení přestupu působit v novém klubu opět jako ligový profesionální hráč, a které je zahájené v období od 26. 1. do 22. 2. 2019 jednoho kalendářního roku nesmí skončit dříve než 20. 6. 2019.

Hostování ligového profesionálního hráče, který má po provedení přestupu působit v novém klubu jako standardní profesionální hráč a standardního profesionálního hráče, který má po provedení přestupu působit v novém klubu opět jako standardní profesionální hráč, a které je zahájené v období od 1. 1. do 31. 32019 nesmí skončit dříve než 30. 6. 2019.

Za hostování profesionálních hráčů se též považuje:

 • dočasné působení profesionálního hráče v zahraničním klubu při dočasném přerušení takového působení tohoto hráče v mateřském klubu. Takové hostování se řídí předpisy FIFA a v jejich rámci též předpisy platnými pro zemi, kde má sídlo zahraniční klub.
 • dočasné působení zahraničního profesionálního hráče v členském, při dočasném přerušení takového působení tohoto hráče v zahraničním klubu. Předpokladem pro takové hostování je registrace zahraničního profesionálního hráče v souladu se Stanovami jako člena FAČR se zvláštními právy a povinnostmi hráče.

SMLOUVA

Pokud mám uzavřenou jakoukoli smlouvu (standardní profesionální nebo ligovou profesionální) s jedním klubem, nemohu v době jejího trvání bez souhlasu tohoto klubu vyjednávat s jiným klubem, protože to může vést k porušení stávající smlouvy.

6 měsíců před uplynutím doby, na kterou je sjednána profesionální smlouva, mohu bez souhlasu klubu podepsat novou profesionální smlouvu, jejíž doba trvání se s dobou trvání stávající smlouvy nepřekrývá.

Při podpisu smlouvy je třeba dávat pozor na

 • to za jaké mužstvo klubu budu hrát a zda je to ve smlouvě specifikováno (A mužstvo, B mužstvo, juniorka, …);
 • podmínky ukončení smlouvy (výpovědní lhůta, možnost jednostranného ukončení, …);
 • podmínky snížení platu
  • není možné snížit plat na základě výkonnosti, nebo z důvodu zranění,
  • plat lze snížit pouze na základě porušení disciplinárního řádu klubu, který musí být součástí smlouvy, se kterým musím být seznámen a podepsat ho;
 • orgány, které jsou příslušné řešit případný spor
  • pokud jde o smlouvu mezi českým hráčem a klubem – FAČR,
  • pokud jde o smlouvu s mezinárodním prvkem – FIFA,
 • předpisy, kterými se smlouva řídí – FAČR, UEFA, FIFA;
 • před podpisem smlouvy doporučujeme celé její znění konzultovat s ČAFH.

Náležitosti profesionální smlouvy podle FIFA. Smlouva musí být vždy uzavřena:

 • nejméně na dobu do konce soutěžního ročníku, v němž nabyla účinnosti;
 • nejvýše na dobu pěti let;
 • nejvýše na dobu tří let, jde-li o hráče mladšího 18 let;
 • nejvýše na dobu hostování, uzavírá-li profesionální smlouvu členský klub s hráčem, který působí v zahraničním klubu;
 • vždy s hráčem, který dovršil alespoň 15. rok věku.

Je-li do sjednávání smlouvy zapojen zprostředkovatel, musí být ve smlouvě uvedeno jeho jméno.

Ze strany členského klubu nesmí být smlouva uzavřena s odkládacími podmínkami, tedy v závislosti na:

 • lékařském vyšetření;
 • udělení pracovního povolení.