Česká asociace fotbalových hráčů

Česká asociace fotbalových hráčů
Více o FIFPro Hledáme angažmá

Nová dimenze působnosti zprostředkovatelů

fifa.png
30.03.2015

V dubnu vstoupí v platnost nové předpisy FIFA o práci se zprostředkovateli. Činnost tzv. fotbalových agentů tak dostane novou dimenzi. Shrnutí dosavadního dění, které se na tomto poli v posledních patnácti letech událo, tak rozhodně nebude ke škodě věci.

Celý proces byl zahájen 10. 9. 2001. Tehdy Výkonný výbor FIFA přijal Předpisy FIFA o hráčských agentech. Byla definována definice zprostředkovatele, fyzické, případně právnické osoby, která za poplatek nebo bezúplatně zastupuje hráče nebo kluby při vyjednáváních za účelem uzavření pracovní smlouvy, nebo zastupuje kluby při vyjednáváních za účelem přestupové smlouvy. Zároveň byl formulován rozsah působnosti, obecné zásady, předpoklady registrace. Dále padlo rozhodnutí, na základě kterého musí hráči i kluby zveřejňovat všechny odměny vyplacené zprostředkovateli.

V březnu 2009 pak shromáždění FIFA rozhodlo o reformě činnosti hráčských agentů. V platnost vešla jedna ze základních zásad: Zprostředkovatel smluvně vázaný s klubem nebo hráčem, nesmí být v žádném smluvním vztahu, který by mohl vést k možnému konfliktu zájmů s žádnou ligou, asociací, federací nebo FIFA. Zprostředkovatelům je zakázáno, ať přímo, či nepřímo, naznačovat, že takový smluvní vztah s ligou, asociací, federací nebo FIFA existuje v souvislosti s jejich aktivitami.

V roce 2014 vydala FIFA hned tři zásadní dokumenty. Na konci března nejdříve výkonný výbor FIFA přijal předpisy FIFA o práci se zprostředkovateli. 30. dubna obdržely národní asociace oběžník 1417. A 11. 6. 2014 přijalo shromáždění FIFA nové předpisy o práci zprostředkovateli.

A co praví dokument, který vejde v platnost letos v dubnu? Mezi základní principy patří náležitá péče při výběru zprostředkovatele, a to jak ze strany hráče, tak klubu. Každá asociace je povinna implementovat registrační systém, ve kterém musí dojít k registraci zprostředkovatele, a to při jakékoli transakci, které se účastní. Asociace musí být dále přesvědčena o dobré pověsti zprostředkovatele před registrací. Co se plateb týče, výše odměny za zprostředkování služby poskytnuté hráči je vypočítána z hrubého příjmu hráče za dobu trvání smlouvy, odměna klubům pak dle dohodnuté jednorázové částky. FIFA v této souvislosti doporučuje, aby celková odměna za činnost pro každou ze stran nepřekročila 3% výše přestupové částky nebo hrubého příjmu hráče po dobu trvání smlouvy. Zatímco asociace jsou zodpovědné za zavedení případných sankcí, FIFA dozírá na implementaci předpisů. 

Vskutku zajímavý postup zvolil v souvislosti s novými předpisy FIFA o práci ze zprostředkovateli FAČR. Zhruba dva týdny předtím, než má vejít nová úprava v platnost a účinnost, se na Strahově rozhodli zahájit proces připomínkování návrhu předpisu, který má vejít v platnost od 1. 4. 2015. Bohužel se jedná o realitu, nikoli o apríl.